บริการห้องฝึกอบรมและจัดการเรียนการสอน

ห้องสตูดิโอ

ห้องฝึกอบรม

การขอใช้บริการและเงื่อนไข

ห้องฝึกอบรม

 • จำนวนโต๊ะและเก้าอี้ ความจุ 30 ที่นั่ง
 • คอมพิวเตอร์วิทยากร พร้อมอินเทอร์เน็ต
 • โปรเจคเตอร์
 • เครื่องเสียง
 • เครื่องปรับอากาศ

อัตราค่าบริการชั่วโมงละ 215 บาท

…………………………………………………..

ห้องสตูดิโอ

 • คอมพิวเตอร์วิทยากร พร้อมอินเทอร์เน็ต
 • โปรเจคเตอร์
 • เครื่องเสียง
 • เครื่องปรับอากาศ

อัตราค่าบริการชั่วโมงละ 215 บาท

…………………………………………………..

ห้องแสดงนิทรรศการ

 • จอมอนิเตอร์ขนาด 32 นิ้ว และ 50 นิ้ว
 • เครื่องปรับอากาศ

อัตราค่าบริการชั่วโมงละ 150 บาท

…………………………………………………..

หมายเหตุ: ราคายังไม่รวมค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ถ้ามี)

ติดต่อสอบถาม โทรภายใน 1450 และ 1451

Contact Us