บริการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

บริการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานีจัดให้มีบริการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text
Databases) ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Databases) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals)
และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books)

การขอใช้บริการและเงื่อนไข

การเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
1. เข้า Web Site หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
1.1 เลือก E-Databases เพื่อสืบค้น Full Text Databasesและ Reference
Databases ได้แก่
– ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Knowledge Bank)
– ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ วิจัย บทความ และเอกสารของมหาวิทยาลัย/
สถาบัน 96 แห่ง (ThaiLIS Digital Collection)
– ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษา
– Web of Science
– ACM Digital Library
– ERIC
– ProQuest Dissertations & Theses
– Science Direct
– Springer Link
1.2 เลือก E-Journals เพื่อสืบค้นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
– Academic Search Premier/Computers & Applied Sciences Complete/
Education Research Complete
– Article Link
– PSU Single Search
– Journal Link
– ABI/INFORM Complete
– Wiley Online Library
1.3 เลือก E-books เพื่อสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
– eBook Collection (EBSCOhost)
– DissertationFull Text
– Free E-Books
2. ใช้ Internet Explorer (IE) หรือ Mozilla Firefox
3. ติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Version 6.0 ขึ้นไป สำหรับเรียกอ่านข้อมูล Full Text

Contact Us