บริการนำส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDDS.JFK)

“บริการนำส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์” (Electronic Document Delivery Service of John F. Kennedy Library; EDDS.JFK) คือบริการที่จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ที่ไม่มีเวลามาใช้บริการหอสมุดฯ สามารถที่จะเข้าถึงบทความวารสารฉบับพิมพ์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และตรงตามความต้องการ อันจะเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้งานวารสารฉบับพิมพ์ที่มีบริการในหอสมุดฯ เพิ่มมากขึ้น

การขอใช้บริการและเงื่อนไข

ขั้นตอนการใช้บริการ

1. ผู้ใช้บริการตรวจสอบชื่อบทความวารสารที่ต้องการก่อนขอรับบริการ โดยบทความวารสารภาษาไทย ตรวจสอบได้จากฐานข้อมูล OPAC (Online Public Access Catalog) และบทความวารสารภาษาต่างประเทศ ตรวจสอบได้จากฐานข้อมูลสารบัญวารสาร
2. ผู้ใช้บริการแจ้งรายละเอียดของบทความที่ต้องการ ได้แก่ รหัสวารสาร ชื่อผู้แต่ง ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ปีที่ ฉบับที่ เดือน พ.ศ. เลขหน้า พร้อมระบุ ชื่อ-สกุล โทรศัพท์ คณะหรือหน่วยงานที่สังกัดมาที่อีเมล ratchanee.te@psu.ac.th  หรือ oar@psu.ac.th  หรือแจ้งงานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า โทร. 073 313486 (ภายใน 1408)
3. เจ้าหน้าที่ค้นหาบทความวารสารและสแกนบทความวารสาร
4. เจ้าหน้าที่จะส่งข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมลิงค์เพื่อดาวน์โหลดบทความวารสารที่ต้องการ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้โดยการเข้าระบบด้วย Login/Password เดียวกับ PSU Passport (ได้รับภายใน 3 วันทำการ)

หอสมุดฯ ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรที่สนใจร่วมใช้บริการนำส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDDS.JFK) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…
งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
โทร. 1408, 073 313486 อีเมล: oar@psu.ac.th

Contact Us