บริการช่วยค้นหาหนังสือ

แนวทางในการบริการช่วยค้นหาหนังสือให้ผู้ใช้มี 2 แนวทาง ได้แก่

  1. บริการช่วยหาตัวเล่มที่ชั้นในกรณีที่สืบค้นเลขเรียกหนังสือและตรวจสอบสถานภาพของหนังสือ (On shelf) จาก OPAC เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่พบหนังสือที่ชั้น สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์บริการแต่ละชั้น เพื่อให้ช่วยค้นหาหนังสือที่ต้องการ
  2. บริการช่วยค้นหา/ติดตามหนังสือในกรณีที่เจ้าหน้าที่ช่วยหาหนังสือจากชั้นแล้วไม่พบ แต่ผู้ใช้ยังคงต้องการตัวเล่มอยู่ ผู้ใช้สามารถใช้ “บริการช่วยค้นหา/ติดตามตัวเล่ม” โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มติดตามตัวเล่ม หรือสแกน QR Code บริเวณชั้นหนังสือ

การขอใช้บริการและเงื่อนไข

ขั้นตอนการใช้บริการ

1.1 แจ้งความจำนงในการใช้ “บริการช่วยค้นหาหนังสือ” ที่โต๊ะบริการตอบคำถามฯ หรือที่เคาน์เตอร์บริการของแต่ละชั้น

1.2 กรอกแบบฟอร์ม “บริการติดตามตัวเล่ม” โดยกรอกข้อมูลของหนังสือให้ครบถ้วน พร้อมทั้งระบุเบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมลติดต่อให้ชัดเจน (สำหรับในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องการติดต่อกลับ)

Contact Us