การยืมระหว่างห้องสมุด (ILL)

บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan Service) หมายถึง การที่ห้องสมุดหนึ่ง ยืม หรือ สำเนาหนังสือ เอกสาร และวัสดุเพื่อการศึกษาอื่น ๆ จากอีกห้องสมุดหนึ่ง ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงที่ได้กระทำร่วมกัน เพื่อผลประโยชน์ของห้องสมุด ผู้ยืม หรือ สมาชิกของห้องสมุด นอกจากนี้ รวมถึงการยืมหรือสำเนาเอกสารจากบุคคล หรือแหล่งบริการสารสนเทศอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้สมาชิกห้องสมุดและชุมชนได้รับสารสนเทศตามความต้องการ

ลักษณะการให้บริการ
1. การขอยืมฉบับจริง ในกรณีที่ห้องสมุดที่มีเอกสารอนุญาตให้ยืมฉบับจริงได้ เช่น หนังสือทั่วไป ฯลฯ
2. การขอสำเนาเอกสาร ในกรณีที่ห้องสมุดที่มีเอกสารไม่อนุญาตให้ยืมฉบับจริง เช่น บทความวารสาร วิทยานิพนธ์ ฯลฯ
3. การขอสแกนเอกสาร กรณีเอกสารที่ต้องการมีจำนวนไม่เกิน 20 หน้า และต้องการใช้เร่งด่วน

วิธีการติดต่อกับห้องสมุดผู้ให้ยืม
1. โดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)/ไปรษณีย์ลงทะเบียน/ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ/โทรสาร
2. สมาชิกห้องสมุด ติดต่อห้องสมุดผู้ให้ยืมด้วยตนเอง

การขอใช้บริการและเงื่อนไข

ขั้นตอนการขอใช้บริการ
1. ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการไม่มีในหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
2. ตรวจสอบแหล่งให้บริการเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
– กรณีวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย และบทความวารสารภาษาไทย ตรวจสอบจากฐาน TDC โดยสืบค้นจาก http://202.28.18.227/dcms/basic.php
– กรณีหนังสือ วิทยานิพนธ์ บทความวารสารภาษาต่างประเทศ สืบค้นจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่หอสมุดฯ บอกรับเพื่อบริการแก่สมาชิก ผ่านเว็บไซต์หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ http://tanee.oas.psu.ac.th หรือสืบค้นจาก www.scholar.google.com
3. ตรวจสอบแหล่งที่มีทรัพยากรสารสนเทศฉบับจริง
– กรณีหนังสือ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย โสตทัศนวัสดุ ฯลฯ สืบค้นจากสหบรรณานุกรม (Union Catalog) หรือสืบค้นจาก OPAC/WebPAC ของห้องสมุดสถาบันต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
– กรณีบทความวารสาร ตรวจสอบจากฐาน Journal Link โดยสืบค้นจาก http://www.journallink.or.th
4. ติดต่อบรรณารักษ์งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า เพื่อกรอกรายละเอียดในแบบกรอกรายการยืมระหว่างห้องสมุด หรือสั่งพิมพ์แบบกรอกฯ จากเว็บไซต์หอสมุดฯ (Download) เพื่อพิมพ์รายละเอียดและส่งคำร้องไปยังบรรณารักษ์บริการยืมระหว่างห้องสมุด ของหอสมุดฯ ที่ salisa.le@psu.ac.th
5. ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ได้แก่ ค่าสำเนาเอกสาร หรือค่าดำเนินการยืมฉบับจริง ค่าจัดส่งเอกสาร และค่าธรรมเนียมการจัดส่งค่าใช้จ่าย บุคคลภายนอกต้องชำระค่าใช้จ่ายล่วงหน้า กรณีการขอสำเนาวิทยานิพนธ์ทั้งฉบับ หอสมุดฯ รับผิดชอบค่าสำเนาและค่าส่งเอกสารทางไปรษณีย์ธรรมดาแทนสมาชิกผู้ขอ หากผู้ขอต้องการใช้เอกสารด่วน จะต้องรับผิดชอบค่า EMS
6. นอกจากหอสมุดฯ จะติดต่อให้ทาง E-mail ไปรษณีย์ หรือ โทรสารแล้ว ผู้ขอใช้บริการสามารถนำแบบกรอกรายการยืมระหว่างห้องสมุดไปติดต่อขอยืมที่ห้องสมุดผู้ให้ยืมด้วยตนเองได้ ทั้งนี้จะต้องแสดงบัตรประจำตัวต่อห้องสมุดผู้ให้ยืม และปฏิบัติ ตามเงื่อนไขของห้องสมุดผู้ให้ยืมอย่างเคร่งครัด

**
ดาวน์โหลดคำแนะนำการขอใช้บริการที่นี่
ดาวน์โหลดแบบกรอกรายการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan Request) ที่นี่

Contact Us