การยืมต่อ/จอง ทรัพยากรสารสนเทศ

  การยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศ RENEW

1.  เข้าเว็บไซต์ http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/Search_Basic.aspx#

2.  คลิก OPAC เลือกเมนู “ยืมต่อ”

3.  ป้อน User Name  และ Password

4.  คลิกเลือกรายการที่ต้องการยืมต่อ และคลิกปุ่ม  “ยืมต่อ”

5.  คลิกปุ่ม “ตกลง” สังเกตได้ว่าวันกำหนดส่งถูกเปลี่ยนแปลงไป

***ยืมต่อได้เพียง 1 ครั้ง***

ทรัพยากรที่ไม่อนุญาตให้ยืมต่อ

– วิจัยวิทยานิพนธ์วารสาร

– เกินกำหนดส่ง/ค้างค่าปรับ

 รายการที่มีผู้อื่นจอง

 การจองทรัพยากรสารสนเทศ HOLD

      การจองทรัพยากรสารสนเทศสามารถจองได้เฉพาะรายการที่มีผู้อื่นยืมเท่านั้น มีขั้นตอนการจอง ดังนี้

1.   เข้าเว็บไซต์ http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/Search_Basic.aspx#

2.  คลิก OPAC เพื่อค้นหาทรัพยากรที่ต้องการจอง

3.  เลือกรายการที่ต้องการจอง คลิกปุ่ม “จอง”

4.  ป้อน User Name  และ Password (PSU Passport)

5.  ระบบแจ้งว่า “การจองเสร็จเรียบร้อย”

ทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่อนุญาตให้จอง

– วิจัย, วิทยานิพนธ์

– วารสาร

– จองได้ไม่เกิน 2 รายการ

– รายการที่ตนเองยืม                                                               

                                                           

การขอใช้บริการและเงื่อนไข

***ยืมต่อได้เพียง 2 ครั้ง***

ทรัพยากรที่ไม่อนุญาตให้ยืมต่อ

– วิจัยวิทยานิพนธ์วารสาร

– เกินกำหนดส่ง/ค้างค่าปรับ

 รายการที่มีผู้อื่นจอง

ทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่อนุญาตให้จอง

– วิจัย, วิทยานิพนธ์

– วารสาร

– จองได้ไม่เกิน 2 รายการ

– รายการที่ตนเองยืม                                                               

Contact Us