การผลิตสื่อวีดิทัศน์

การขอใช้บริการและเงื่อนไข

การบันทึกเทปอบรมสัมนา พร้อมไลฟ์สตรีมมิ่ง

Gold Package

 • ถ่ายทำโทรทัศน์วงจรปิดโดยใช้กล้อง 3 ตัว
 • ไลฟ์สตรีมมิ่ง (Live Streaming) ผ่านทาง Facebook หรือ Youtube
 • CG ข้อความ เช่น ชื่องาน พิธีกร วิทยากร เป็นต้น
 • ส่งมอบงานเป็น DVD Boxset จำนวน 3 ชุด

ราคา 13,000 บาท

…………………………………………………..

Silver Package

 • ถ่ายทำโทรทัศน์วงจรปิดโดยใช้กล้อง 2 ตัว
 • ไลฟ์สตรีมมิ่ง (Live Streaming) ผ่านทาง Facebook หรือ Youtube
 • CG ข้อความ เช่น ชื่องาน พิธีกร วิทยากร เป็นต้น
 • ส่งมอบงานเป็น DVD Boxset จำนวน 3 ชุด

ราคา 11,000 บาท

…………………………………………………..

Eco Package

 • ถ่ายทำโทรทัศน์วงจรปิดโดยใช้กล้อง 1 ตัว
 • ไลฟ์สตรีมมิ่ง (Live Streaming) ผ่านทาง Facebook หรือ Youtube

ราคา 5,000 บาท

…………………………………………………..

การผลิตสื่อวีดิทัศน์

รับถ่ายทำและตัดต่อราคาเริ่มต้น 5,000 บาท
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของชิ้นงาน

…………………………………………………..

หมายเหตุ

 • ราคายังไม่รวมค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ฯลฯ (ถ้ามี)
 • ราคาเฉพาะหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีเท่านั้น

ติดต่อสอบถาม โทรภายใน 1450 และ 1451

Contact Us