ตู้รับคืนทรัพยากรสารสนเทศ (Book drop)

ตู้รับคืนทรัพยากรสารสนเทศ เป็นตู้รับคืนทรัพยากรสารสนเทศมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการ
เปิด-ปิดตู้ ได้จัดวางไว้ภายนอกหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ เพื่อให้ผู้ใช้บริการนำทรัพยากรสารสนเทศมาส่งคืนในวัน เวลาที่หอสมุดฯ ปิดบริการ โดยมีผู้รับผิดชอบเปิดตู้รับคืนทรัพยากรสารสนเทศทุกวันที่หอสมุดฯ เปิดบริการ

การขอใช้บริการและเงื่อนไข

1. ส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะวัน เวลาที่หอสมุดฯ ปิดบริการเท่านั้น

2. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการเปิดตู้ ทำการเปิดวันละ 1 ครั้ง ภายใน 1 ชั่วโมงแรกในวันที่เปิดให้บริการ

Contact Us