ตู้ยืม-คืนอัตโนมัติ (Self-Check)

ตู้ยืม-คืนอัตโนมัติ (Self-Check) ใช้เทคโนโลยีการระบุตัวตนด้วยคลื่นวิทยุ หรือ “Radio Frequency Identification – RFID Technology” มาใช้งาน โดยจัดบริการไว้ที่บริเวณหน้าเคาน์เตอร์บริการยืม – คืนหนังสือชั้น 1 เป็นการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการ  ผู้ใช้บริการสามารถยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเองได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ประหยัดเวลาผู้ใช้บริการสามารถทำรายการยืม รายการคืนได้ภายในเครื่องเดียวกัน หน้าจอการทำงานเป็นแบบสัมผัส (Touch Screen) มีใบบันทึกรายการ (Slip Printer) เพื่อให้ผู้ใช้บริการเก็บไว้เป็นหลักฐาน มีคู่มือแนะนำการใช้งานติดไว้ที่ตัวเครื่อง

การขอใช้บริการและเงื่อนไข

ทำรายการสำเร็จระบบแสดงผลเป็นตัวอักษรสีเขียว หากทำรายการไม่สำเร็จจะแสดงข้อมูล เป็นตัวอักษรสีแดง  เมื่อทำรายการคืนเสร็จสิ้นแล้ว ให้กดปุ่ม “เสร็จเรียบร้อย”  ระบบจะแสดงป๊อบอัพสอบถามว่าต้องการพิมพ์สลิปหรือไม่

Contact Us