ระเบียบการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ

ระเบียบการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ

สิทธิการยืมของนักศึกษา 

นักศึกษาปริญญาตรี 12 รายการ/ 7 วัน
นักศึกษาทำวิทยานิพนธ์ 12 รายการ/ 30 วัน
นักศึกษาฝึกสอน/ฝึกงาน 7 รายการ/ 30 วัน
บัณฑิตศึกษา 22 รายการ/ 7 วัน

สิทธิการยืมของอาจารย์

อาจารย์ 30 รายการ/เทอม ยกเว้น นิยาย เยาวชน โสตทัศนวัสดุ วารสาร วิจัย วิทยานิพนธ์ ยืมได้ 7 วัน
อาจารย์พิเศษ 17 รายการ/เทอม ยกเว้น นิยาย เยาวชน โสตทัศนวัสดุ วารสาร วิจัย วิทยานิพนธ์ ยืมได้ 7 วัน
ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
ยกเว้น กรณีมีหนังสือเกินกำหนดส่ง และค้างค่าปรับ

สิทธิการยืมของบุคลากร

บุคลากร 7 รายการ/ 7 วัน

บุคคลภายนอก 2 รายการ/ 7 วัน

ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
ยกเว้น
กรณีมีหนังสือเกินกำหนดส่ง และค้างค่าปรับ

การคืน สามารถคืนได้ที่บริการยืม-คืน ในกรณีนอกเวลาให้สามารถใส่ตู้รับคืนหน้าห้องสมุดได้

 

Contact Us