ข้อปฏิบัติในการเข้าใช้ห้องสมุด

ข้อปฏิบัติในการเข้าใช้ห้องสมุด

  1.  ผู้ใช้ห้องสมุดต้องแต่งกายสุภาพ สำรวมกิริยา วาจา และปฏิบัติตนมิให้เป็นที่รบกวนผู้อื่น
  2. ห้ามสูบบุหรี่ภายในห้องสมุด
  3. การตัด ฉีก กรีด ทรัพยากรสารสนเทศถือว่าเป็นการทำลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ผู้กระทำจะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย หรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณี
  4. ผู้ใช้ห้องสมุดที่นำทรัพยากรสารสนเทศออกนอกห้องสมุดโดยมิได้ยืมตามระเบียบ จะได้รับการพิจารณาโทษตามกฎหมาย และระเบียบของมหาวิทยาลัย
Contact Us