การรับบริจาคหนังสือ

ข้อตกลงระหว่างผู้บริจาค / ผู้ขอรับบริจาค

          ทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับบริจาคเป็นกรรมสิทธิ์ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ในกรณีที่ทรัพยากรสนเทศที่ได้รับบริจาค ไม่ตรงตามนโยบายการจัดหาทรัพยากรสนเทศ ไม่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย หรือไม่สามารถนำทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับบริจาคออกให้บริการได้ หอสมุดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา โดยสามารถดำเนินการต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมและไม่ต้องแจ้งให้ผู้บริจาคทราบล่วงหน้า

เกณฑ์การรับหนังสือบริจาค

 1. ลักษณะทางกายภาพของหนังสือ
 • หนังสือต้องสะอาด ไม่มีรอยขีดเขียน
 • กระดาษไม่เหลืองกรอบ เปียกชื้น ขึ้นรา
 • หนังสือต้องไม่มีรอยฉีกขาด
 • หนังสือต้องมีจำนวนหน้าครบทุกหน้า
 • หนังสือไม่เป็นฉบับถ่ายเอกสาร
 1. ลักษณะเนื้อหา
 • สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
 • เนื้อหาควรมีความถูกต้อง มีความทันสมัย และเป็นปัจจุบัน
 • เนื้อหาที่เป็นข้อมูลสถิติตัวเลข หรือข้อมูลบุคคล ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี
 • หนังสือภาษาไทยปีพิมพ์ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี ยกเว้นหนังสือทางด้านคอมพิวเตอร์ ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี
 • หนังสือภาษาอังกฤษปีพิมพ์ย้อนหลังไม่เกิน 10 ปี ยกเว้นหนังสือด้านคอมพิวเตอร์ ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี
 1. กรณีหนังสือฉบับซ้ำ พิจารณาจาก
 • หนังสือที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และมีจำนวนเล่มบนชั้นหนังสือน้อย แต่มีสถิติการใช้บริการสูง
 • ประเภทหนังสืออ้างอิง เช่น พจนานุกรม สารานุกรม เป็นต้น
 • หนังสือที่ได้รับรางวัลหรือยอดนิยม

ผู้พิจารณาและดำเนินการ

บรรณารักษ์ฝ่ายจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

ค่าใช้จ่าย

กรณีหนังสือมีค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ผู้บริจาคจะต้องรับผิดชอบค่าขนส่งเอง หอสมุดฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ ได้ที่  Click

Contact Us