Generate Tag 505

Generate Tag 505

สัญญาณป้องกันตัวเล่ม

ความหมายของ Subfields และการใช้งาน

‡a ชื่อสารบัญเริ่มต้น
_--‡t ชื่อสารบัญทั่วไป
‡g ชื่อสารบัญเริ่มต้นที่เป็นหัวข้อ หรือ เล่มที่, ตอนที่ หรือ Volume, Part
_--‡g ชื่อสารบัญที่เป็นหัวข้อ หรือ เล่มที่, ตอนที่ หรือ Volume, Part
._‡t ชื่อสารบัญประจำหัวข้อ หรือ เล่มที่, ตอนที่ หรือ Volume, Part
_--‡t ชื่อสารบัญทั่วไปภายใต้หัวข้อ หรือ เล่มที่, ตอนที่ หรือ Volume, Part และ ชื่อสารบัญที่มีผู้แต่งหรือผู้รับผิดชอบ
‡t ชื่อสารบัญเริ่มต้นของหนังสือที่มีผู้แต่งหรือผู้รับผิดชอบ
_/‡r ชื่อและนามสกุลผู้แต่งหรือผู้รับผิดชอบประจำสารบัญแต่ละส่วน (ไม่ต้องใส่คำนำหน้า)
Subfield Data Actions
   
There are no Entries.

Maximum number of entries reached.

*พบปัญหาในการใช้งานระบบ ติดต่อ กิตติศักดิ์ 0849988290 (ภายใน 1438, 3490), ถกลรัตน์ (ภายใน 1419)

Contact Us