จัดการข้อมูลบุคลากร

ผู้เขียนsecret
กลุ่มข้อมูลบุคลากร
วันที่17/06/2021
ชื่อ-สกุลอนุสรณ์ บัวสุวรรณ
ภาพถ่าย
ข้อมูลการทำงาน
ประเภทบุคลากรบุคลากรทั่วไป
ฝ่ายงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
กลุ่มงานกลุ่มงานเทคโนโลยีดิจิทัลและมัลติมีเดีย
ชื่อตำแหน่งงานพนักงานโสตทัศนศึกษา
คำอธิบายงาน

บริการโสตทัศนูปกรณ์ อาคารเรียนรวม 19

ข้อมูลการติดต่อ
อีเมลanuson.b@psu.ac.th
โทรศัพท์ (สำนักงาน)1507
ข้อมูลส่วนตัว
Contact Us