จัดการข้อมูลบุคลากร

ผู้เขียนsecret
กลุ่มข้อมูลบุคลากร
วันที่17/06/2021
ชื่อ-สกุลวิษณุ เพชรประวัติ
ภาพถ่าย
ข้อมูลการทำงาน
ประเภทบุคลากรผู้บริหาร
กลุ่มผู้บริหารหัวหน้ากลุ่มงาน
ชื่อตำแหน่งบริหารหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลและเทคโนโลยีการเรียนรู้
ชื่อตำแหน่งงานนักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
คำอธิบายงาน

งานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ถ่ายทำวิดิทัศน์ และฝึกอบรม

ข้อมูลการติดต่อ
อีเมลwissanu.p@psu.ac.th
โทรศัพท์ (สำนักงาน)1456,1506
ข้อมูลส่วนตัว
Contact Us