จัดการข้อมูลบุคลากร

ผู้เขียนsecret
กลุ่มข้อมูลบุคลากร
วันที่17/06/2021
ชื่อ-สกุลอรอนงค์ พึ่งจิตต์
ภาพถ่าย
ข้อมูลการทำงาน
ประเภทบุคลากรบุคลากรทั่วไป
ฝ่ายงานหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มงานกลุ่มงานบริการสารสนเทศ
ชื่อตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
คำอธิบายงาน

งานยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ,ฐานข้อมูลข่าวจังหวัดชายแดนภาคใต้

ข้อมูลการติดต่อ
อีเมลonanong.p@psu.ac.th
โทรศัพท์ (สำนักงาน)1404
ข้อมูลส่วนตัว
Contact Us