จัดการข้อมูลบุคลากร

ผู้เขียนsecret
กลุ่มข้อมูลบุคลากร
วันที่17/06/2021
ชื่อ-สกุลรัชนี เทพพูลผล
ภาพถ่าย
ข้อมูลการทำงาน
ประเภทบุคลากรบุคลากรเกษียณอายุราชการ
กลุ่มงานกลุ่มงานบริการสารสนเทศ
ชื่อตำแหน่งงานผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงาน
คำอธิบายงาน

งานยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ, บริการ EDDS.JFK,การจัดการวารสารเย็บเล่ม

ข้อมูลการติดต่อ
อีเมลratchanee.t@psu.ac.th
โทรศัพท์ (สำนักงาน)1404
ข้อมูลส่วนตัว
Contact Us