จัดการข้อมูลบุคลากร

ผู้เขียนsecret
กลุ่มข้อมูลบุคลากร
วันที่17/06/2021
ชื่อ-สกุลพนิตา แวดือรามัน
ภาพถ่าย
ข้อมูลการทำงาน
ประเภทบุคลากรบุคลากรทั่วไป
ฝ่ายงานหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มงานกลุ่มงานบริการสารสนเทศ
ชื่อตำแหน่งงานผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงานพิเศษ
คำอธิบายงาน

งานยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศและบริการ DD.JFK

ข้อมูลการติดต่อ
อีเมลpanita.w@psu.ac.th
โทรศัพท์ (สำนักงาน)1405
ข้อมูลส่วนตัว
Contact Us