จัดการข้อมูลบุคลากร

ผู้เขียนsecret
กลุ่มข้อมูลบุคลากร
วันที่17/06/2021
ชื่อ-สกุลศิริรัตน์ เมืองแมน
ภาพถ่าย
ข้อมูลการทำงาน
ประเภทบุคลากรบุคลากรเกษียณอายุราชการ
กลุ่มงานกลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อตำแหน่งงานผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงาน
คำอธิบายงาน

งานวิเคราะห์บทความวารสาร

ข้อมูลการติดต่อ
อีเมลsirirat.m@psu.ac.th
โทรศัพท์ (สำนักงาน)1419
ข้อมูลส่วนตัว
Contact Us