จัดการข้อมูลบุคลากร

ผู้เขียนsecret
กลุ่มข้อมูลบุคลากร
วันที่17/06/2021
ชื่อ-สกุลประทุมรัตน์ รัตน์น้อย
ภาพถ่าย
ข้อมูลการทำงาน
ประเภทบุคลากรบุคลากรทั่วไป
ฝ่ายงานหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มงานกลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อตำแหน่งงานบรรณารักษ์ชำนาญการ
คำอธิบายงาน

งานพัฒนาระบบห้องสมุดดิจิทัล

ข้อมูลการติดต่อ
อีเมลpratomrut.r@psu.ac.th
โทรศัพท์ (สำนักงาน)1419
ข้อมูลส่วนตัว
Contact Us