จัดการข้อมูลบุคลากร

ผู้เขียนsecret
กลุ่มข้อมูลบุคลากร
วันที่17/06/2021
ชื่อ-สกุลว่าที่ร้อยตรี ภัทธ์ เอมวัฒน์
ภาพถ่าย
ข้อมูลการทำงาน
ประเภทบุคลากรบุคลากรทั่วไป
ฝ่ายงานหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มงานกลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อตำแหน่งงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
คำอธิบายงาน

งานพัฒนาระบบสารสนเทศและดูแลระบบเครือข่าย

ข้อมูลการติดต่อ
อีเมลpatt.e@psu.ac.th
โทรศัพท์ (สำนักงาน)1438
ข้อมูลส่วนตัว
Contact Us