สิทธิประโยชน์และสิ่งอำนวยความสะดวกจากหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ สำหรับนักศึกษา

🔵สิทธิ์การยืมทรัพยากรสารสนเทศ (7 วัน/รายการ)
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 12 รายการ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 22 รายการ
🔵ห้องละหมาด
🔵บริการที่นั่งอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง
🔵บริการแนะนำและให้การศึกษาผู้ใช้
🔵SE-ED e-Library 🌐https://se-ed.belibcloud.com
🔵บริการยืมหนังสือออนไลน์ ผ่านทาง 🌐https://services.oas.psu.ac.th/COVID-19/newv
🔵บริการฐานข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ 🌐https://search.oas.psu.ac.th/group/page?page_id=h4B4YmFjg3w=
🔵บริการห้องประชุมกลุ่ม/ ห้องนั่งอ่าน 🌐https://room.oas.psu.ac.th
🔵บริการ JFK NETFLIX 🌐https://jfk.oas.psu.ac.th/netflix
🔵บริการยืมระหว่างห้องสมุด 🌐https://ill.oas.psu.ac.th
🔵บริการคนอ่านคน Human Library 🌐https://humanlibrary.oas.psu.ac.th

_______________________________
𝑱𝒐𝒉𝒏 𝑭. 𝑲𝒆𝒏𝒏𝒆𝒅𝒚 𝑳𝒊𝒃𝒓𝒂𝒓𝒚
𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒆 𝒐𝒇 𝑨𝒄𝒂𝒅𝒆𝒎𝒊𝒄 𝑹𝒆𝒔𝒐𝒖𝒓𝒄𝒆𝒔
🌐 https://www.oas.psu.ac.th
🔵 https://www.facebook.com/JFKLibraryPSU

แสดงความคิดเห็น

Contact Us