📣✨ สำนักวิทยบริการ x ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาเขตปัตตานี เปิดตัวระบบใหม่ ‼ “PSU One Search” https://onesearch.psu.ac.th 🔍☝️😊
.
PSU One Search เป็นระบบสืบค้นข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผ่านช่องทางเดียว โดยการนำความสามารถของเทคโนโลยี Application Programming Interface (API) มาช่วยในการเชื่อมโยงข้อมูลของคณะและหน่วยงาน ผ่านมาตรฐานกลางที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นการบูรณาการข้อมูล แชร์ข้อมูล การใช้ข้อมูลร่วมกัน และลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล
มาร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน ค้นหาฉับไว ครบจบที่เดียว
“PSU One Search” 💙

แสดงความคิดเห็น

Contact Us