วันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2566 สำนักวิทยบริการนำโดย ผศ.ดร. สมพร ช่วยอารีย์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และผศ.ดร.สล้าง มุสิกสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฝ่ายบริหารและมาตรฐานองค์กร ทีมบริหารและบุคลากร เข้าร่วมงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.- ม.อ.-มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมเซนทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
โดยเข้าร่วมในแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มที่ 7 Digital Library นำเสนอวิสัยทัศน์ นวัตกรรมและแนวทางในการบริหารองค์กรของสำนักวิทยบริการ ระหว่างผู้อำนวยการและทีมบริหาร ของทั้งสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แสดงความคิดเห็น

Contact Us