วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา บุคลากรสำนักวิทยบริการเข้าร่วมโครงการเวทีคุณภาพ PSU Quality Award 2024 วิทยาเขตปัตตานี โดยได้รับเชิญเสวนาพิเศษ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำไปสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ เรื่องการพัฒนาสำนักวิทยบริการ สู่การเป็น Green Office โดย คุณอมรพรรณ พัทโร และร่วมนำเสนอผลงานต่าง ๆ โดยสามารถคว้ามาได้ 3 รางวัล

✨ประเภท Oral Presentation 6 ผลงาน
1. เรื่อง กระบวนการพัฒนาและการประเมินประสิทธิผลการพัฒนาของบุคลากรสำนักวิทยบริการโดย คุณจอมใจ เพชรกล้า
🎉ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1
2. เรื่อง สำนักวิทยบริการองค์กรต้นแบบการขับเคลื่อนนวัตกรรมและวิจัยของสายอำนวยการแบบมีส่วนร่วม โดย คุณกิตติศักดิ์ แก้วเนียม
🎉ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
3.เรื่อง การบริหารจัดการงานพัสดุยุคดิจิทัล สานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย คุณมนทิรา อินทร์แก้ว
🎉ได้รับรางวัลชมเชย
4. เรื่อง ระบบการบริหารจัดการองค์กรและการบริการของสำนักวิทยบริการ (One Digital OAR) โดย คุณอมรพรรณ พัทโร
5. เรื่อง การผลิตรายการโทรทัศน์ออนไลน์ “Techno Guide” โดย คุณอนุภาพ ด้วงนิ่ม
6. เรื่อง กระบวนการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการ โดย คุณอนุภาพ ด้วงนิ่ม

✨ประเภท Poster Presentation 3 ผลงาน
1. เรื่อง การพัฒนาระบบเอกสารประกอบคำสอนดิจิทัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดย คุณกฤษฎ์ คงสีพุฒ
2. เรื่อง “คนอ่านคน” นวัตกรรมบริการสารสนเทศ สู่คลังความรู้คู่ชุมชน โดย คุณศลิษา เลี่ยมสุวรรณ
3. เรื่อง การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้บริการ สู่การตัดสินใจอย่างชาญฉลาด โดย คุณณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์

#ค่านิยมองค์กร
S จิตบริการ❤️
Qงานคุณภาพ✅
I สร้างนวัตกรรม💡

                      

แสดงความคิดเห็น

Contact Us