ทิศทางและโครงสร้างองค์กร

ทิศทางและโครงสร้างองค์กร

วิสัยทัศน์

เป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตชั้นนำระดับชาติ (National Lifelong Learning Park: Digital & Physical Learning World)

พันธกิจ

บริการสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยวิจัย

ผลิตภัณฑ์หลัก

1. บริการสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้
2. การผลิตสื่อการเรียนรู้

วิสัยทัศน์

เป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตชั้นนำระดับชาติ (National Lifelong Learning Park: Digital & Physical Learning World)

พันธกิจ

บริการสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยวิจัย

ผลิตภัณฑ์หลัก

1. บริการสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้
2. การผลิตสื่อการเรียนรู้

โครงสร้างการบริหารสำนักวิทยบริการ

Contact Us