✨🎉 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งแก่ ✨ บุคลากรดีเด่นสำนักวิทยบริการ ประจำปี 2567 โดยสายอำนวยการ จำนวน 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านบริการดีเด่น ได้แก่ นายอนุภาพ ด้วงนิ่ม
2. ด้านบริหารดีเด่น ได้แก่ นางสาวอมรพรรณ พัทโร
3. ด้านวิชาชีพดีเด่น ได้แก่ นายพรหม จันทาโพธิ์
4. ด้านนวัตกรรมดีเด่น ได้แก่ นายกิตติศักดิ์ แก้วเนียม
สายงานลูกจ้าง ด้านบริการดีเด่น ได้แก่
นายนครินทร์ ปานเกิด
และทีมดีเด่นได้แก่
ทีมพัฒนาสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล
สำนักวิทยบริการ
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสำนักวิทยบริการ
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567

แสดงความคิดเห็น

Contact Us