วันที่ 18 ธ.ค. 66 ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัย ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ มอบให้ผศ.ดร.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว เป็นผู้แทนในการมอบโล่แก่ ผศ.ดร.สมพร ช่วยอารีย์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคลากรผู้อุทิศตน บำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น เนื่องในโอกาสวันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind) ประจำปี 2566

โดยมีผลงานเชิงประจักษ์ คือการสร้างสรรค์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์บูรณาการช่วยชาติ ถ่ายทอดความรู้และมิติการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติเชิงรุก ชาวสำนักวิทยบริการ ขอแสดงความยินดีกับการได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ของท่านผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นอย่างยิ่ง ✨👏

แสดงความคิดเห็น

Contact Us