? สำนักวิทยบริการ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรผู้ที่ครองตน ครองคน และยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง สมควรได้รับการยกย่องให้เป็น “บุคลากรดีเด่น” ประจำปี พุทธศักราช 2564 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
1. นางสาวอมรพรรณ พัทโร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานบริหาร
2. นายอนุภาพ ด้วงนิ่ม ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
3. นางสาวสุภาวดี มโนรัตน์สกุล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

 

แสดงความคิดเห็น

Contact Us