📣สำนักวิทยบริการ ขอเชิญอบรมเกี่ยวกับการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว 🌏 หลักสูตร “การสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสาร Per- and Polyfluoroalkyl substances (PFAS) ภัยร้ายต่อมนุษย์” 
วันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องปุลากง สำนักวิทยบริการ
 
สนใจสมัครได้ที่ https://forms.gle/dXbaUsUQfHc6qLQ78

แสดงความคิดเห็น

Contact Us