โครงการคนกินแดดชายแดนใต้
เปิดรับผู้สนใจเข้าอบรม
จำกัด รุ่นละ 25 คน
สมัครได้ทาง website: solarman.in.th

ครั้งที่ 10 วันที่ 27-28 ตุลาคม 2564 (เต็มแล้ว)

ครั้งที่ 11 วันที่ 29-30 ตุลาคม 2564

หมายเหตุ

รับเฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีน ป้องกัน COVID19 แล้ว 2 เข็ม

การอบรมดำเนินการตามมาตรการ DMHTT

แสดงความคิดเห็น

Contact Us