Online Shelf | วิทยานิพนธ์และงานวิจัย - ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ส่งข้อเสนอแนะหรือแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่

กมลทิพย์ อินขามป้อม

บรรณารักษ์
งานพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทร. 1422 E-mail: kamonthip.i@psu.ac.th