Online Shelf | วิทยานิพนธ์และงานวิจัย - การจัดการความขัดแย้ง

การจัดการความขัดแย้ง

รายละเอียด

รวบรวมงานวิจัย วิทยานิพนธ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้ง การสร้างสันติภาพ สันติวิธี การศึกษา ที่จัดทำขึ้นโดยบัญฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

แบ่งปัน