หอจดหมายเหตุ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Archives of Prince of Songkla University, Pattani Campus

ฐานข้อมูลจดหมายเหตุจังหวัดปัตตานี

ฐานข้อมูลจดหมายเหตุ จังหวัดปัตตานี เป็นฐานข้อมูลที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งสารสนเทศทางด้านประวัติศาสตร์ของจังหวัดปัตตานีในแง่มุมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม ศิลปหัตถกรรม จิตรกรรม สถานที่สำคัญของจังหวัด เพลงประจำจังหวัด บุคคลสำคัญ อาหารพื้นบ้าน ประเพณี ภาษา และวรรณกรรม ทั้งที่อยู่ในรูปของเอกสาร ภาพถ่าย เสียงและมัลติมีเดีย ที่ให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นได้โดยผ่านระบบเครือข่าย เพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษาสะท้อนถึงที่มาและคุณค่าทางวัฒนธรรม อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้คนต่างวัฒนธรรม

ฐานข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ฐานข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นฐานข้อมูลที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งสารสนเทศทางด้านประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในแง่มุมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประวัติความเป็นมา ภาพ ม.อ. ในอดีต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร บุคคลสำคัญ ม.อ. ผลงานเด่น วันสำคัญของมหาวิทยาลัย เพลงประจำมหาวิทยาลัย หนังสืออนุสรณ์ ม.อ. เรื่องเล่ารั้ว ม.อ. ทั้งที่อยู่ในรูปของเอกสาร ภาพถ่าย เสียงและมัลติมีเดีย ที่ให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นได้โดยผ่านระบบเครือข่าย เพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษาสะท้อนถึงที่มาและคุณค่าทางวัฒนธรรมขององค์กร

ฐานข้อมูลบุคคลสำคัญมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ฐานข้อมูลบุคคลสำคัญมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกอบไปด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ ประธานสภาอาจารย์ และนายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ ผู้ที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิ่ตกิตติมศักดิ์ อาจารย์ดีเด่น อาจารย์ตัวอย่าง นักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น และผู้ที่ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ซึ่งบุคคลเหล่านี้เป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติพร้อมทั้งเป็นแหล่งสารสนเทศที่มีคุณค่า ไว้ศึกษา เรียนรู้ และยึดถือเป็นแบบอย่างสำหรับบุคลากรรุ่นหลังต่อไป

นิทรรศการออนไลน์

นิทรรศการออนไลน์ เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมนิทรรศการที่จัดขึ้นในโอกาสต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกอบไปด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, นิทรรศการสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, นิทรรศการรูสะมิแลรำลึก 9 พฤศจิกายน นอกจากนี้ยังรวมถึงนิทรรศการถาวรภายในหอจดหมายเหตุ ม.อ.ปัตตานี ที่ได้นำเสนอเรื่องราวประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และ สำนักวิทยบริการ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอยู่ด้วย

About Us

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดทำขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2558 ด้วยเงินงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลปี 2558 จำนวนประมาณ 700,000 บาท เพื่อเป็นแหล่งบันทึกความทรงจำอันน่าภาคภูมิใจที่อนุชนรุ่นหลังได้ทราบความเป็นมาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยภาคใต้แห่งแรก และเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภุมิพลอดุลยเดช พระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” ซึ่งเป็นมิ่งขวัญ และมิ่งมงคลยิ่งแก่พวกเราชาวสงขลานครินทร์

นิทรรศการที่จัดแสดงภายในหอจดหมายเหตุฯ ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นนิทรรศการที่จัดแสดงเรื่องราวประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง และใช้ชื่อว่า "มหาวิทยาลัยภาคใต้" มาจนถึงปัจจุบันคือ "มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" ส่วนที่สองเป็นนิทรรศการเรื่องราวประวัติและพัฒนาการของสำนักวิทยบริการ ตั้งแต่เริ่มเป็นห้องสมุดเล็ก ๆ ห้องหนึ่งในอาคารสำนักงานอธิการบดี จนมาเป็น "สำนักวิทยบริการ" ในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีสื่อมัลติมีเดียและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อีกด้วย

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ อาคารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7331-3486 โทรสาร 0-7333-3587

สถิติการเข้าใช้งาน: