หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 

ปิดบริการ วันที่  4-7 พฤษภาคม 2566 

เนื่องในวันฉัตรมงคล และวันหยุดพิเศษตามมติ ครม.

เปิดให้บริการอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566

 

++ผู้ประสงค์จะส่งคืนหนังสือ หรือโสตทัศนวัสดุ
ในช่วงวันดังกล่าว สามารถส่งคืนในตู้รับคืนทรัพยากรสารสนเทศ
บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักวิทยบริการ++

แสดงความคิดเห็น

Contact Us