สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ความสำคัญในการดำเนินงานตามแนวทาง ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และการจัดการสำนักงานสีเขียว Green Office ในการนี้เพื่อสร้างความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานร่วมกัน จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ในวันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. ผ่าน Zoom ID 999 004 3582

โดยแจ้งเข้าร่วมประชุมได้ที่ https://forms.gle/Z8bFvAKKiKPFRZud6  หรือ โทร. 0887905569 มนทิรา, 0822626564 รอนีย๊ะ

แสดงความคิดเห็น

Contact Us