🎉 Congratulations 🏆 สำนักวิทยบริการ ขอแสดงความยินดีกับ

นายสมบัติ นพจนสุภาพ

ที่ได้รับรางวัล “ผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น วิทยาเขตปัตตานี”

ในวันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ประจำปี 2565

ถือเป็นรางวัลแห่งความภูมิใจของสำนักวิทยบริการเป็นอย่างยิ่ง

#ขอแสดงความยินดี
#สำนักวิทยบริการมอปัตตานี
#OARPSU

แสดงความคิดเห็น

Contact Us