เพื่อให้ทรัพยากรที่มีค่าได้ถูกหมุนเวียน เกิดการเรียนรู้ใช้งานอย่างเต็มที่ หอสมุดฯ เชิญชวนนักศึกษาและผู้ใช้บริการทุกท่าน ตรวจสอบค่าปรับค้างชำระและทรัพยากรค้างส่งของห้องสมุด ผ่าน #บริการติดตามหนี้สินห้องสมุด https://ideatank.oas.psu.ac.th/alist/debtlist/ ผุ้ใช้บริการจะได้ไม่พลาด

  1. สิทธิ์ในการลงทะเบียนเรียนเทอมใหม่
  2. สิทธิ์ในการยืมทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด

ท่านสามารถแจ้งขอชำระหนี้ผ่านระบบออนไลน์ หรือติดต่อส่งคืนทรัพยากรค้างส่งได้ตลอดเวลาที่ห้องสมุดหรือผ่านตู้รับคืนด้านหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า หรือ คุณพนิตา แวดือรามัน อีเมล panita.w@psu.ac.th โทร. 073 313486 ภายใน 1405

แสดงความคิดเห็น

Contact Us