วิสัยทัศน์ของสำนักวิทยบริการ 
         สำนักวิทยบริการ เป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตชั้นนำระดับชาติ
 พันธกิจของสำนักวิทยบริการ
          บริการสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยวิจัย
 ผลิตภัณฑ์หลักของสำนักวิทยบริการ
   1. บริการสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้
   2. การผลิตสื่อการเรียนรู้

แสดงความคิดเห็น

Contact Us