? ขอแสดงความยินดีกับทีม 6 เครื่องทำลายหลอดไฟ จากฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการ
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการส่งผลงานนวัตกรรมเข้าประกวดในโครงการ “การประกวดนวัตกรรมจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรืออุตสาหกรรม” เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานีหรืออุตสาหกรรม
 
การแข่งขันรอบตัดสินเป็นการนำเสนอคลิปวิดีโอนวัตกรรมทั้ง 6 ทีมที่ได้ผ่านการคัดเลือก และตอบคำถามจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญนวัตกรรม ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ ผศ. ดร. มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ ดร.ชนกิตติ์ ธนะสุข และดร.ไอย์นี แอดะสง ที่ได้กรุณาให้ ข้อเสนอและคำแนะนำในการพัฒนาต่อยอดชิ้นงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
? สมาชิกทีมเครื่องทำลายหลอดไฟ ได้แก่
1. คุณอนุสรณ์ บัวสุวรรณ
2. คุณวิษณุ เพชรประวัติ
3. คุณภาดา สายอ่อนตา 
4. คุณณัฐนันท์ บัวสุวรรณ
สามารถติดตามไลฟ์สดย้อนหลังได้ทางเพจ Pattani Heritage https://www.facebook.com/pattaniheritage/videos/1368702886957794
#technooar
#PSUpattani
#Congrats ?

แสดงความคิดเห็น

Contact Us