วันนี้ (30 มิ.ย. 2564) ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย-TCI ได้ออกประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารที่ส่งมาเพื่อปรับกลุ่มฯ ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 2 (2564-2567)   กลุ่มวารสารกลุ่มที่ 2 ได้เลื่อนเป็นวารสารกลุ่มที่ 1

“วารสาร Journal of Information and Learning ได้ผ่านการปรับกลุ่มคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI เป็นวารสารกลุ่ม 1”

ขอแสดงความยินดีกับทางบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสาร Journal of Information and Learning ในโอกาสนี้ด้วย

สามารถติดตามและสมัครเข้าร่วมได้ที่
JIL : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jil

แสดงความคิดเห็น

Contact Us