สำนักวิทยบริการ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตร “การทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาองค์กร (Teamwork Excellence)” ณ อ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท จ.กระบี่ ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2563 โดย ดร.วรภาคย์ ไมตรีพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แสดงความคิดเห็น

Contact Us