Online Shelf | หนังสือสำรอง - เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ระบบ Online Shelf หนังสือสำรอง คือ ฐานข้อมูลที่รวมรวบหนังสือที่อาจารย์แจ้งความประสงค์สำรองไว้เพื่อการเรียนการสอน รวมถึงหนังสือที่มีการใช้งานมาก นำมาจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงฉบับเต็มได้ พัฒนาและดูแลโดย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์