"hold" พบจำนวน 1 คอร์ส

ระบบสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ (OPAC)

opac ทรัพยากรสารสนเทศ ออนไลน์ จอง ต่ออายุการยืม renew hold search ผู้ใช้


OPAC ย่อมาจาก Online Public Access Catalog หมายถึง ระบบสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ของห้องสมุด ผู้ใช้บริการสามารถใช้เครื่องมือนี้ในการค้นหาสิ่งพิมพ์ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์และงานวิจัย ตลอดจนโสตทัศนวัสดุต่าง ๆ ที่มีให้บริการในห้องสมุด ซึ่งสามารถค้นได้จากทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบออนไลน์ โดยคอร์สเรียนนี้จะให้ความรู้และคำแนะนำในการสืบค้นทรัพยากรด้วยวิธีต่าง ๆ การจองและต่ออายุการยืมทรัพยากรสารสนเทศ และอื่น ๆ ของระบบ OPAC

View Course

สถิติการใช้งานตั้งแต่ Dec. 22, 2015 []