"chinese" พบจำนวน 3 คอร์ส

การเรียนรู้สัทอักษรจีน (พินอิน) 3 สระเสียงนาสิก

ภาษาจีน การออกเสียง สัท เสียงสัท พินอิน นาสิก chinese


คอร์สเรียนวิชานี้ เป็นการแนะนำและให้ความรู้เรื่องการออกเสียงสัทอักษรภาษาจีน (พินอิน) สระเสียงนาสิก

View Course

การเรียนรู้สัทอักษรจีน (พินอิน) 2 สระประสมและสระพิเศษ

ภาษาจีน การออกเสียง สัท เสียงสัท พินอิน สระประสม สระพิเศษ chinese


คอร์สเรียนวิชานี้ เป็นการแนะนำและให้ความรู้เรื่องการออกเสียงสัทอักษรภาษาจีน (พินอิน) สระประสมและสระพิเศษ

View Course

การเรียนรู้สัทอักษรจีน (พินอิน) 1 สระเดี่ยวและพยัญชนะ

ภาษาจีน การออกเสียง สระ สระเดี่ยว พยัญชนะ พินอิน chinese


คอร์สเรียนวิชานี้ เป็นการแนะนำและให้ความรู้เรื่องสระเดี่ยวและพยัญชนะภาษาจีน (พินอิน) ในเบื้องต้น โดยเน้นการฝึกการออกเสียง เนื้อหาจะประกอบด้วย (1) ชุดความรู้เกี่ยวกับวิธีการออกเสียงสระเดี่ยวและพยัญชนะในภาษาจีน และ (2) เป็นชุดสำหรับฝึกการออกเสียงสระเดี่ยวและพยัญชนะในภาษาจีน เพื่อเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฟังและออกเสียงตาม

View Course

สถิติการใช้งานตั้งแต่ Dec. 22, 2015 []