"นักศึกษาใหม่" พบจำนวน 1 คอร์ส

ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ นักศึกษาใหม่ OPAC ทรัพยากรสารสนเทศ การยืมต่อ สมาชิก


คอร์สเรียนวิชานี้เป็นการแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการสืบค้นสารสนเทศของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ แก่นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี เนื้อหาประกอบด้วย บริการที่น่าสนใจ การสืบค้น OPAC สถานที่จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ การยืมต่อ และการตรวจสอบข้อมูลสมาชิก นักศึกษาจะได้รับสิทธิ์ในการยืมทรัพยากรสารสนเทศเมื่อผ่านการทำแบบทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

View Course

สถิติการใช้งานตั้งแต่ Dec. 22, 2015 []