" chinese" พบจำนวน 2 คอร์ส

การเรียนรู้สัทอักษรจีน (พินอิน) 3 สระเสียงนาสิก

ภาษาจีน การออกเสียง สัท เสียงสัท พินอิน นาสิก chinese


คอร์สเรียนวิชานี้ เป็นการแนะนำและให้ความรู้เรื่องการออกเสียงสัทอักษรภาษาจีน (พินอิน) สระเสียงนาสิก

View Course

การเรียนรู้สัทอักษรจีน (พินอิน) 2 สระประสมและสระพิเศษ

ภาษาจีน การออกเสียง สัท เสียงสัท พินอิน สระประสม สระพิเศษ chinese


คอร์สเรียนวิชานี้ เป็นการแนะนำและให้ความรู้เรื่องการออกเสียงสัทอักษรภาษาจีน (พินอิน) สระประสมและสระพิเศษ

View Course

สถิติการใช้งานตั้งแต่ Dec. 22, 2015 []