ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ นักศึกษาใหม่ OPAC ทรัพยากรสารสนเทศ การยืมต่อ สมาชิก


คอร์สเรียนวิชานี้เป็นการแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการสืบค้นสารสนเทศของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ แก่นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี เนื้อหาประกอบด้วย บริการที่น่าสนใจ การสืบค้น OPAC สถานที่จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ การยืมต่อ และการตรวจสอบข้อมูลสมาชิก นักศึกษาจะได้รับสิทธิ์ในการยืมทรัพยากรสารสนเทศเมื่อผ่านการทำแบบทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ปิดปรับปรุง

การเรียนรู้สัทอักษรจีน (พินอิน) 3 สระเสียงนาสิก

ภาษาจีน การออกเสียง สัท เสียงสัท พินอิน นาสิก chinese


คอร์สเรียนวิชานี้ เป็นการแนะนำและให้ความรู้เรื่องการออกเสียงสัทอักษรภาษาจีน (พินอิน) สระเสียงนาสิก

ปิดปรับปรุง

การเรียนรู้สัทอักษรจีน (พินอิน) 2 สระประสมและสระพิเศษ

ภาษาจีน การออกเสียง สัท เสียงสัท พินอิน สระประสม สระพิเศษ chinese


คอร์สเรียนวิชานี้ เป็นการแนะนำและให้ความรู้เรื่องการออกเสียงสัทอักษรภาษาจีน (พินอิน) สระประสมและสระพิเศษ

ปิดปรับปรุง

การเรียนรู้สัทอักษรจีน (พินอิน) 1 สระเดี่ยวและพยัญชนะ

ภาษาจีน การออกเสียง สระ สระเดี่ยว พยัญชนะ พินอิน chinese


คอร์สเรียนวิชานี้ เป็นการแนะนำและให้ความรู้เรื่องสระเดี่ยวและพยัญชนะภาษาจีน (พินอิน) ในเบื้องต้น โดยเน้นการฝึกการออกเสียง เนื้อหาจะประกอบด้วย (1) ชุดความรู้เกี่ยวกับวิธีการออกเสียงสระเดี่ยวและพยัญชนะในภาษาจีน และ (2) เป็นชุดสำหรับฝึกการออกเสียงสระเดี่ยวและพยัญชนะในภาษาจีน เพื่อเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฟังและออกเสียงตาม

ปิดปรับปรุง

ระบบสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ (OPAC)

opac ทรัพยากรสารสนเทศ ออนไลน์ จอง ต่ออายุการยืม renew hold search ผู้ใช้


OPAC ย่อมาจาก Online Public Access Catalog หมายถึง ระบบสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ของห้องสมุด ผู้ใช้บริการสามารถใช้เครื่องมือนี้ในการค้นหาสิ่งพิมพ์ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์และงานวิจัย ตลอดจนโสตทัศนวัสดุต่าง ๆ ที่มีให้บริการในห้องสมุด ซึ่งสามารถค้นได้จากทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบออนไลน์ โดยคอร์สเรียนนี้จะให้ความรู้และคำแนะนำในการสืบค้นทรัพยากรด้วยวิธีต่าง ๆ การจองและต่ออายุการยืมทรัพยากรสารสนเทศ และอื่น ๆ ของระบบ OPAC

ปิดปรับปรุง

สถิติการใช้งานตั้งแต่ Dec. 22, 2015 []