วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
Facebook RSS Feed

บุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

 • พิเชษฐ เพียรเจริญ
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ
  บรรณาธิการวารสารวิทยบริการ งานประกันคุณภาพ
  ฝึกอบรม และวิจัยพัฒนาสื่อการสอน
  โทร.1451, 1453
  ppichate[at]bunga.pn.psu.ac.th

กลุ่มงานผลิตสื่อเพื่อการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงาน

 • ณัฐณรงค์ วิทยธาดา
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
  งานสื่อสิ่งพิมพ์ งานกราฟิก
  และเอกสารประกอบคำสอน โทร.1455
  vtanong[at]bunga.pn.psu.ac.th

 • กฤษฎ์ คงสีพุฒ
  นักวิชาการอุดมศึกษา
  งานเอกสารประกอบคำสอน และสื่อสิ่งพิมพ์ โทร.1455
  krit-k[at]bunga.pn.psu.ac.th
 • ลาตีปะ แวเล๊าะ
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  งานสื่อสิ่งพิมพ์ งานกราฟิก
  เอกสารประกอบคำสอน โทร.1455
  latipah-w[at]bunga.pn.psu.ac.th
 • เอกสิทธิ์ แก้วอินทร์
  พนักงานบริการสื่ออุปกรณ์การสอน
  งานบริการสื่ออุปกรณ์การสอน สื่อสิ่งพิมพ์ และเอกสารประกอบ
  คำสอน โทร. 1452
  kaekasit[at]bunga.pn.psu.ac.th
 • ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ
  พนักงานโรงพิมพ์
  งานสื่อสิ่งพิมพ์ และเอกสารประกอบคำสอน โทร.1452
  ntanun-b[at]bunga.pn.psu.ac.th
 • มูฮัมมัดซากี บูละ
  พนักงานโรงพิมพ์
  งานสื่อสิ่งพิมพ์ และเอกสารประกอบคำสอน โทร.1452
  muhammadsakee-b[at]bunga.pn.psu.ac.th

กลุ่มงานเผยแพร่นวัตกรรมและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงาน

 • อำนาจ สุคนเขตร์
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  งาน e-Learning สถานีโทรทัศน์ออนไลน์
  ฝึกอบรม และระบบเครือข่าย โทร.1453
  amnat[at]bunga.pn.psu.ac.th

 • วิษณุ เพชรประวัติ
  นักวิชาการอุดมศึกษา
  งานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
  ถ่ายทำวิดิทัศน์ และฝึกอบรม โทร. 1456
  pwissanu[at]bunga.pn.psu.ac.th
 • คณิศร รักจิตร
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  งานวารสารวิทยบริการ การจัดการความรู้ งานบันทึกภาพและเสียง
  และสถานีโทรทัศน์ออนไลน์ โทร.1456
  khanitsorn-r[at]bunga.pn.psu.ac.th
 • อนุภาพ ด้วงนิ่ม
  นักวิชาการอุดมศึกษา
  งานบันทึกภาพและเสียง และสถานีโทรทัศน์ออนไลน์ โทร.1456
  anupap-d[at]bunga.pn.psu.ac.th
 • อดุลย์ วันสุไลมาน
  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน
  งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  และฝึกอบรม โทร.1451
  badul[at]bunga.pn.psu.ac.th
 • พรหม จันทาโพธิ์
  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติงาน
  งานบันทึกภาพและเสียง ซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  และสถานีโทรทัศน์ออนไลน์ โทร.1456
  jprom[at]bunga.pn.psu.ac.th

กลุ่มงานบริการโสตทัศนูปกรณ์

หัวหน้ากลุ่มงาน

 • สมศักดิ์ รัตนน้อย
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
  บริการโสตทัศนูปกรณ์ อาคารเรียนรวม
  19 และ 58 โทร.1506
  rsomsak[at]bunga.pn.psu.ac.th

 • อนุสรณ์ บัวสุวรรณ์
  พนักงานโสตทัศนศึกษา
  บริการโสตทัศนูปกรณ์ อาคารเรียนรวม 19 โทร.1507
  banuson[at]bunga.pn.psu.ac.th
 • นครินทร์ ปานเกิด
  ช่างเทคนิค
  บริการโสตทัศนูปกรณ์ อาคารเรียนรวม 58 โทร. 3400
  nakarin-p[at]bunga.pn.psu.ac.th
 • ภาดา สายอ่อนตา
  ช่างเทคนิค
  บริการโสตทัศนูปกรณ์ อาคารเรียนรวม 19 โทร. 1507
  pada-s[at]bunga.pn.psu.ac.th
 • กรกต ขวัญทุม
  ช่างเทคนิค
  บริการโสตทัศนูปกรณ์ อาคารเรียนรวม 19 โทร. 1507
  gorragod-k[at]bunga.pn.psu.ac.th
 • ชัยฤทธิ์ คงสมบูรณ์
  ช่างเทคนิค
  บริการโสตทัศนูปกรณ์ อาคารเรียนรวม 58 โทร. 3400
  chairit-k[at]bunga.pn.psu.ac.th

ธุรการและแม่บ้าน

 • นิชดา ดวงสุริยา
  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
  งานธุรการฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา โทร. 1450
  nichada.d[at]psu.ac.th
 • อริสรา อาลี
  แม่บ้าน
  งานงานรักษาความสะอาด อาคาร 16 โทร. 1450

ความเคลื่อนไหวล่าสุด

 • หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
 • เทคโนโลยีทางการศึกษา
 • สำนักงานเลขานุการ

บริการอิเล็กทรอนิกส์

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/