วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
Facebook RSS Feed

บุคลากรฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

หัวหน้าฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ (รักษาการ)

 • รวีวรรณ ขำพล
  บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
  งานบริการให้การศึกษาผู้ใช้ ฐานข้อมูลออนไลน์
  และ American Corner โทร.1424
  krawee[at]bunga.pn.psu.ac.th

กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวหน้ากลุ่มงาน

 • กุลวดี ทัพภะ
  บรรณารักษ์
  งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.1418
  kulwadee-t[at]bunga.pn.psu.ac.th

 • ทับทิม บุญทอง
  บรรณารักษ์ชำนาญการ
  งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ โทร.1419
  btubtim[at]bunga.pn.psu.ac.th
 • นริศรา เฮมเบีย
  บรรณารักษ์ชำนาญการ
  งานวิเคราะห์บทความวารสาร โทร.1419
  hnaris[at]bunga.pn.psu.ac.th
 • นิติพร สุนทรนนท์
  บรรณารักษ์ชำนาญการ
  งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ โทร.1419
  snitipor[at]bunga.pn.psu.ac.th
 • ประทุมรัตน์ รัตน์น้อย
  บรรณารักษ์
  งานพัฒนาระบบห้องสมุดดิจิทัล โทร.1436
  pratomrut-r[at]bunga.pn.psu.ac.th
 • นุสรา โต๊ะเซะ
  นักวิชาการอุดมศึกษา
  งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.1418
  nusra-t[at]bunga.pn.psu.ac.th
 • ภัทธ์ เอมวัฒน์
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  งานพัฒนาระบบสารสนเทศและดูแลระบบเครือข่าย โทร.1438
  epatt[at]bunga.pn.psu.ac.th
 • กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  งานพัฒนาระบบสารสนเทศ โทร.1438
  kittisak-k[at]bunga.pn.psu.ac.th
 • ฟิกรี เจ๊ะนุ๊
  นายช่างเทคนิค
  งานซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โทร.1431
  cfikree[at]bunga.pn.psu.ac.th
 • แวมูฮามะ มะดีเยาะ
  นายช่างเทคนิค
  งานซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โทร.1431
  weremuhama-m[at]bunga.pn.psu.ac.th
 • ศิริรัตน์ เมืองแมน
  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงาน
  งานวิเคราะห์บทความวารสาร โทร.1419
  msirirat[at]bunga.pn.psu.ac.th
 • สอปิยะ บุญตามช่วย
  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงานพิเศษ
  งานวิเคราะห์บทความวารสาร โทร.1421
  bsorphiy[at]bunga.pn.psu.ac.th
 • ถกลรัตน์ ทองได้หนู
  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงาน
  งานบันทึกข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ โทร.1419
  ttakonra[at]bunga.pn.psu.ac.th
 • นุสรา แดงสุข
  เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
  งานลงทะเบียนวารสารและจัดการวารสารเย็บเล่ม โทร.1421
  dnusara[at]bunga.pn.psu.ac.th
 • ซีตียารอ ยี่สุ่นทรง
  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงาน
  งานซ่อมบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.1420
  ysitiyar[at]bunga.pn.psu.ac.th
 • อดิศักดิ์ อาแว
  เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
  งานซ่อมบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.1420
  aadisak[at]bunga.pn.psu.ac.th

กลุ่มงานบริการสารสนเทศ

หัวหน้ากลุ่มงาน

 • รวีวรรณ ขำพล
  บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
  งานบริการให้การศึกษาผู้ใช้ ฐานข้อมูลออนไลน์
  และ American Corner โทร.1424
  krawee[at]bunga.pn.psu.ac.th

 • อัญชลี กล่ำเพ็ชร
  บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
  งานบริการให้การศึกษาผู้ใช้และ
  บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า โทร.1404
  kancha[at]bunga.pn.psu.ac.th
 • จุฑารัตน์ ปานผดุง
  บรรณารักษ์ชำนาญการ
  งานบริการให้การศึกษาผู้ใช้ พัฒนาระบบห้องสมุดดิจิทัลและบริการหอจดหมายเหตุ โทร.1407
  kjutarut[at]bunga.pn.psu.ac.th
 • ณัฐธยาน์ สินธุระหัส
  บรรณารักษ์
  งานบริการให้การศึกษาผู้ใช้และฐานข้อมูลออนไลน์ โทร.1424
  nuttaya-s[at]bunga.pn.psu.ac.th
 • ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ
  บรรณารักษ์
  งานบริการให้การศึกษาผู้ใช้และบริการยืมระหว่างห้องสมุด โทร.1424
  salisa-l[at]bunga.pn.psu.ac.th
 • จันทิมา จริยวัตกุล
  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงานพิเศษ
  งานฐานข้อมูลข่าวจังหวัดชายแดนภาคใต้ โทร.1410
  jjantima[at]bunga.pn.psu.ac.th
 • พนิตา แวดือรามัน
  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงาน
  งานยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศและบริการ DD.JFK โทร.1405
  wpanita[at]bunga.pn.psu.ac.th
 • รัชนี เทพพูลผล
  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงาน
  งานยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ บริการ EDDS.JFK และการจัดการวารสารเย็บเล่ม โทร.1404
  tratchan[at]bunga.pn.psu.ac.th
 • นิรมิตร์ ยอดเกลี้ยง
  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงาน
  งานยืม-คืนโสตทัศวัสดุและบริการจองห้อง โทร.1413
  yniramit[at]bunga.pn.psu.ac.th
 • อาพร สร้างอำไพ
  เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
  งานยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ โทร.1405
  sarporn[at]bunga.pn.psu.ac.th
 • แน่งน้อย ดวงสุริยา
  เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
  งานยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ โทร.1405
  dnangnoy[at]bunga.pn.psu.ac.th
 • อรอนงค์ พึ่งจิตต์
  เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
  งานยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศและฐานข้อมูลข่าวจังหวัดชายแดนภาคใต้ โทร.1404
  onanong-p[at]bunga.pn.psu.ac.th
 • เสริญ ช่วยชำแนก
  เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
  งานจัดชั้นทรัพยากรสารสนเทศและบริการช่วยค้นหาหนังสือ โทร.1411
  csern[at]bunga.pn.psu.ac.th
 • รักชนก ผ่องอำไพ
  เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
  งานจัดชั้นทรัพยากรสารสนเทศและบริการช่วยค้นหาหนังสือ โทร.1411
  prakchan[at]bunga.pn.psu.ac.th
 • สุภาวดี มโนรัตน์สกุล
  เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
  งานจัดชั้นทรัพยากรสารสนเทศ บริการช่วยค้นหาหนังสือและฐานข้อมูลข่าวจังหวัดชายแดนภาคใต้ โทร.1411
  msupawad[at]bunga.pn.psu.ac.th
 • พัชรี นพจนสุภาพ
  เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
  งานจัดชั้นทรัพยากรสารสนเทศและบริการช่วยค้นหาหนังสือ โทร.1411
  nphatcha[at]bunga.pn.psu.ac.th

ธุรการ

 • วรรณลี ปราโมทย์อนันต์
  พนักงานพิมพ์
  งานสารบรรณสารสนเทศ โทร.1419
  pwanlee[at]bunga.pn.psu.ac.th

ความเคลื่อนไหวล่าสุด

 • หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
 • เทคโนโลยีทางการศึกษา
 • สำนักงานเลขานุการ

บริการอิเล็กทรอนิกส์

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/